Selecteer een pagina

Wat we doen

Het ontwikkelen van gebieden of gebouwen is complex. Dat vraagt om maatwerk.
Zo vinden we een creatieve oplossing voor iedere plek.

ALLES IN DE JUISTE CONTEXT

We beginnen met het in kaart brengen van de omgeving. Want je weet pas echt wat een plek nodig heeft, als je de context kent.

De historie en stedenbouwkundige context van de plek is voor ons een belangrijk fundament. Ook verdiepen we ons in het gemeentelijke beleid en haar ambities. Maar het allerbelangrijkste: we lopen door en praten met de buurt. Dat is de enige manier om erachter te komen wat er speelt. Wat zijn de behoeftes van de omgeving? Wat zijn de wensen van de huidige én toekomstige bewoners? En wat wil de lokale markt? Stuk voor stuk essentiële vragen die we eerst beantwoorden voordat we verder gaan.

ALLES IN DE JUISTE CONTEXT

DE BASIS VOOR BETERE PLANNEN

Hoe meer input we krijgen van betrokkenen, hoe beter de plannen worden. Inmiddels hebben we dan ook ervaring met verschillende vormen van participatie.

 We verdiepen ons zo goed mogelijk in alle belanghebbenden. Dat doen we door persoonlijk contact, zoals in één-op-één gesprekken met omwonenden en inloopavonden voor belangstellenden.

Maar ook via projectwebsites en online woonwens enquêtes. Het maakt daarbij niet uit of het om een groot of klein project gaat: mensen stellen het op prijs als iemand vraagt wat ze ervan vinden en dat daar ook wat mee gedaan wordt.

Door goed gebruik te maken van de ideeën en kennis van belanghebbenden, ontstaat een beter beeld van de situatie.

PARTICIPATIE

Website en krantenartikel

PARTICIPATIE

Digitale uitzendingen

PARTICIPATIE

Inloop- en informatieavonden 

DUURZAAM EN CIRCULAIR DENKEN

Duurzaamheid is voor ons geen trend of sausje. Het is de manier waarop we altijd al gewerkt hebben. Onze uitdaging ligt in een maatschappelijke bijdrage aan de verduurzaming. 

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En dat hebben we ook altijd gehad. We gebruiken bijvoorbeeld zomin mogelijk materiaal, en het materiaal dat we gebruiken is zoveel mogelijk biobased en recyclebaar. Andere onderdelen van onze duurzame aanpak: efficiënt ruimtegebruik, maximaal natuurlijke daglichttoetreding, duurzame energie- en watersystemen en de toepassing van prefab elementen. Uiteraard volgen wij de laatste trends op het gebied van energietransitie en passen we ook de nieuwste technische oplossingen toe, denk hierbij aan bijvoorbeeld de thuisaccu.

Afbeelding: De 10 van Houten, opgeleverd in 2017, toen al energieneutraal en all-electric.

WIJ MAKEN HET WAAR

Voor geslaagde projectontwikkeling moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Wij zorgen ervoor dat alles past en wordt verwezenlijkt.

Van een locatie maak je niet zomaar een woonwijk. Projectontwikkeling is een complex vak waarin veel verschillende factoren op het goede moment moeten samenvallen. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Want wat er ook moet gebeuren, wij maken het waar. We kijken wat er nodig is en gaan de samenwerking aan. Vaak ligt het antwoord in goed luisteren naar belanghebbenden en bij onze vaste partners: de architecten, adviseurs en aannemers met wie we al jaren goed samenwerken of nieuwe creatieve samenwerkingspartners.

Referenties

ir. B.C. (Bart) Visser Stedebouwkundige/ clustercoördinator Stedebouw

Vanuit de gemeente heb ik als stedebouwkundige de samenwerking met SamenThuis als erg prettig ervaren. In de 15 jaar dat ik bij de gemeente werk heb ik niet eerder met een ontwikkelaar zo goed en met wederzijds vertrouwen samengewerkt. Ik ben van mening dat deze manier van samen werken een van de succesfactoren geweest is in het project om snel te komen tot een kwalitatief hoogwaardig plan. Het project Westerwal is een complexe opgave die al ca 25 jaar stil lag vanwege o.a. juridische geschillen. Ook inhoudelijk is het een van de meest uitdagende projecten geweest die ik begeleid heb. Dit vanwege o.a. de moeilijke verhoudingen met stakeholders in de omgeving, de ligging in een beschermd stadsgezicht, cultuurhistorische aspecten, waterstaatkundige aspecten, vervuiling en niet gesprongen explosieven. Gezamenlijk hebben we het plan in 3 jaar tijd tot een bestemmingsplan kunnen brengen, een hele prestatie.

In samenwerking heeft SamenThuis zich laten zien als professioneel, constructief, flexibel en zorgvuldig, waarbij er ook genoeg inbreng was voor expertise van buitenaf. Er was veel oog voor andere belangen, waarbij een oplossingsgerichte benadering gezorgd heeft voor passende oplossingen voor iedereen.

Ik ben zeer tevreden over de uiteindelijke kwaliteit van de plannen en uitvoering. Oudewater krijgt er een stukje binnenstad bij met een bijzondere cultuurhistorische waarde en hoogwaardige ruimtelijk kwaliteit. In de fase van stedebouwkundig plan en BKP zijn we samen tot een stevig kader gekomen, waarbij het de uitdaging was om een goede balans te vinden tussen ruimtelijke kwaliteit, haalbaarheid, erfgoed en andere belangen. Door de oplossingsgerichte benadering van SamenThuis en de hulp van goede adviseurs is dit erg goed gelukt. In de uitwerking hebben we als gemeente ook mee mogen beslissen in de architectenkeuze, waardoor het mogelijk is gebleken om echt voor kwaliteit te gaan, zowel bij de specials als bij de “normale” woningen. Bij het ontwerp van de woningen en met name ook bij de 2 hallen is uitvoerig overlegd om te komen tot een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarbij was ernaast het ontwerp aandacht voor hoogwaardige materialisering en details, maar ook voor andere beleidsvelden zoals inclusie. Een voorbeeld hiervan is het botenhuis, waarbij op initiatief van de ontwikkelaar een collectieve ruimte is bedacht, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en er zelfs nog ruimte is voor een mini tentoonstelling over het verleden van het terrein. Verder was er veel aandacht voor de relatie met het water, een belangrijk aspect vanwege de ligging aan de Hollandsche IJssel. Hierbij worden 2 sloepenhavens, een botenhelling en veel aantrekkelijke openbare ruimtes aan het water gerealiseerd. In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is ook goed samen gewerkt op het vlak van erfgoed, klimaatadaptatie, ontmoeten, en ruimtelijke kwaliteit.

Ik kan SamenThuis van harte aanbevelen als samenwerkingspartner en ben trots op onze gemeenschappelijke prestatie. De nieuwbouw die nu aanbouw is overtreft mijn verwachtingen, en die zijn hoog. Het laat zien dat SamenThuis haar afspraken nakomt, kwaliteit wil maken en echt uit is op samen werken met andere partijen, waarbij er oog is voor alle belangen en stakeholders. Samen kom je verder, blijkt. Ik kan SamenThuis van harte aanbevelen!

Met vriendelijke groet,
ir. B.C. (Bart) Visser
Stedebouwkundige/ clustercoördinator Stedebouw

Penne Hangelbroek, West 8 urban design & landscape architecture

Binnenstedelijke herontwikkeling Westerwal, Oudewater
In het voorjaar van 2019 werd West 8 door de Gemeente Oudewater en SamenThuis Vastgoed ontwikkeling
geselecteerd om een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het binnenstedelijke gebied Westerwal.
De locatie
Tegenover de middeleeuwse kerktoren van Oudewater en aan de Oude Hollandsche IJssel ligt gebied dat verder
begrensd wordt door de Provinciale weg en restanten van de westelijke vestinggracht: de Westerwal. Op het
terrein staan kenmerkende kleine en grote bakstenen bouwwerken die onderdeel zijn van de Machinefabriek
Hollandsche IJssel, sinds 1872 gevestigd op deze locatie. De waterstructuur met grachten, grote en kleine
insteekhavens is een overblijfsel uit de tijd dat dit gebied onderdeel vormde van de Oudewaterse vestingwerken
van de Oude Hollandsche Waterlinie.
De opgave
De vraag was een waarde- en respectvolle toekomstige invulling te vinden voor dit bijzondere binnenstedelijke
gebied, met o.a. woningen. Al 25 jaar werd er gepoogd hiervoor de goede vorm, de juiste dichtheid en
samenwerkingsvorm te vinden. Door stukgelopen eerdere ontwikkelingen was er een gevoelige verhouding
ontstaan tussen fabriekseigenaar, omwonenden, inwoners en de gemeente Oudewater.
Visie
Door de geoliede samenwerking tussen gemeente Oudewater, ontwikkelaar SamenThuis, planeconoom Pas en
ontwerper West 8 ontstond er in 6 maanden een haalbare visie op het gebied die mede ook ontstond door de
open gesprekken met omwonenden en de fabriekseigenaar. Door de persoonlijke en toegankelijke houding van
Michiel Polman ontstond er weer langzaam vertrouwen tussen de lokale partijen. Binnen een jaar werd de visie
unaniem aangenomen door de raad.

Stedebouwkundigontwerp
Met voortvarend opdrachtgeverschap door Westerwal Ontwikkeling (Samenthuis Vastgoedontwikkeling) werkte
Penne Hangelbroek van West 8 zijn visie uit tot een Beeldkwaliteitsplan en Stedebouwkundig ontwerp dat de basis
vormde voor het bestemmingsplan. In 2022 werd dit plan, wederom unaniem, door de gemeenteraad
goedgekeurd. De bereidwillige opstelling van de fabrieksdirecteur van Machinefabriek Hollandsche IJssel, de
belangrijke ondersteuning van de Provincie Utrecht en het vertrouwen en politieke handwerk van Wethouder
Walther Kok hebben hieraan veel bijgedragen. In dit stedebouwkundig ontwerp is een gevarieerd gebied ontstaan
waarin naast woningen ook cultuurhistorische elementen als vesting- , waterstructuur en fabrieksgebouwen
invulling hebben gekregen als haventjes met aanlegplaatsen, sleephelling en botenhuis. Maar ook klimaat
adaptatie en vergroening zijn met het inrichtingsplan gewaarborgd.
Architectuur en inrichtingsontwerp
Met veel snelheid, initiatief, toeschietelijkheid wanneer nodig en ondernemersgeest zijn de plannen uitgewerkt en
bijgesteld aan veranderde omstandigheden. Vervolgens zijn in goede samenwerking architecten en civiel
ingenieurs geselecteerd. Door continuïteit in de betrokkenheid van het hele planteam ontstaat vertrouwen en
behoud van veel kennis, belangrijk voor de efficiëntie en kwaliteit van het werk.
Uitvoering
De praktische en directe koppeling tussen Samenthuis Vastgoedontwikkeling en aannemer Reuvers leidt tot een
pragmatische aanpak van de uitvoering. Inmiddels zijn de eerste kademuren hersteld, zijn delen van het terrein
gesaneerd. De eerste panden zijn gerealiseerd, eind 2023 werden daarmee de nieuwe stedenbouwkundige
structuren zichtbaar. Langs de Grote of St. Michaelskerk kijkend staat nu een rij prachte grachtenpanden aan de
Hollandsche IJssel, daarachter toont zich trots de herrezen Olieslager.
West 8 urban design & landscape architecture heeft gedurende het gehele proces steeds plezierig samengewerkt
met SamenThuis Vastgoedontwikkeling en kijkt uit naar nieuwe kansen voor een vervolg van deze samenwerking.

Penne Hangelbroek,
Rotterdam februari 2024.
West 8 urban design & landscape architecture

Daarom kies je voor SamenThuis

NO CURE, NO PAY

 

Ieder project dat we ontwikkelen doen we op basis van no cure, no pay. Van marktonderzoek en financiering tot bestemmingswijzigingen en vergunningen en van realisatie tot exploitatie.

VOOR eigen rekening

 

Grond en gebouwen verwerven we op eigen rekening en eigen risico. Door naadloos aan de sluiten op de marktvraag bieden we scherpe grond- en bouwprijzen.

MAXIMALE WAARDE

 

Zoek je een ontwikkelaar? Wij creëren maximale waarde op je locatie door vraag gestuurde ontwikkeling en draagvlak bij de gemeente en belanghebbenden.